Examples

Hiroshima Electric Railway  Hino Blue-Ribbon HU                           Hiroshima Electric Railway  Hino Blue-Ribbon RU
  

 Hiroshima Electric Railway  Hino RC                                           Hiroshima Electric Railway  Mitsubishi Aero-Star M  

 Hiroshima Bus  Fuji 7E                                                               Hiroshima Bus  Fuji R13
       

Hiroshima-Kotsu  Nishi-Nihon Body MC58                                     Hiroshima Kotsu  Nishi-Nihon Body MC42
      

HDN-Bon Bus  Hino Rainbow RR                                                    Hakone-Tozan Railway  Hino Rainbow RJ
  
 
Iyo Railway  Hino Blue-Ribbon HU                                                 Ichibata Electric Railway  Isuzu BU      
  

 Kure City Transit Authority  Mitsubishi Aero-Star M                   Yokohama City Transit Authority  Hino RE
 

 
Yokohama City Transit Authority  Hino Blue-Ribbon HU                Yokohama City Transit Authority Mitsubishi Aero-Star K    
    

Kanagawa Chuo Kohtsu  Mitsubishi New Aero-Star                        Kanagawa Chuo Kohtsu  Isuzu CJM
  

Kanagawa Chuo Kotsu  Snoopy Bus                                              Kanagawa Chuo Kohtsu  Mitsubisi Non-Step

 

Kanagawa Chuo Kohtsu  Mitsubishi Aero-Star K                         Tokyu Electric Railway  Isuzu Cubic LV
  
 
 Enoshima Electric Railway  Fuji 5E                                         Keikyu Electric Railway  Isuzu Cubic LV
  

 Keikyu Electric Railway  Fuji 7E                                              Keikyu Electric Railway  Airport Limousine
 

 Sagami Railway  Fuji 5E                                                           Kawasaki-Tsurumi Rinko Bus  Isuzu Cubic LV
 

 Matsumoto Electric Railway  Mitsubishi B35                             Ina Bus  Isuzu Cubic LV
   

Toyama District Railway  Fuji 3E                                              Iwate Kenpoku Bus  Fuji R13
   
 

Iwateken Kohtsu  Hino BH15 (Benkei)                                       Nohi Bus  Isuzu BX
     

Nishi-Tokyo Bus  Isuzu BXD30                                               Nara Kohtsu    Isuzu BXD30
    
 

Kanagawa Chuo Kohtsu  Isuzu BX                                          Tokai Bus  Isuzu BXD30 (Odoriko)  
 

 Nohi Bus  Mitsubishi Aero-Star K                                        Sagami Railway   Fuji 7E Zoorasia Bus

 Chikuma Bus  Mitsubishi Aero-Star M                                    Chikuma Bus  Fuji 5E

Kawanakajima Bus  Toyota BD70                                           Kawanakajima Bus  Hino Rainbow RJ    
     

 Kawasaki City Transit Authority  Mitsubishi New Aero-Star     Hankyu Bus  Nishi-Nihon Body 58MC